Polityka Prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 


Administratorem Twoich danych osobowych jest przedsiębiorstwo prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Paulina Kot That's Lovely z siedzibą przy os. Urocze 10/32 w Krakowie.


Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu:


rozliczeń podatkowych i ZUS, prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakresie doradztwa finansowego, ekonomicznego czy rzeczoznawstwa oraz spraw kadrowo-płacowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy.

Korzystam także z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google. 

Dane osobowe będą przetwarzane ( w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. 


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

✔dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
✔przenoszenia danych,
✔ wniesienia skargi do organu nadzorczego,
✔pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
✔wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
✔uzyskania wyczerpującej informacji dot.: 
 
-występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
-celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
-stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
-ewentualnym źródle pozyskania danych;
-udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane 
te są udostępniane.


Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.